O nas

SPdP » O nas

                              SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Od września 2013 roku przy OREW Ochotnica Dolna została otwarta ponadgimnazjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W pierwszej klasie uczy się obecnie czworo uczniów.

Głównym celem szkoły jest przygotowanie młodzieży do pełnienia różnych ról społecznych na miarę realnych możliwości oraz wyposażenie uczniów w takie umiejętności, które pomogą im zdobyć maksymalną niezależność życiową i na równi z innymi uczestniczyć w różnych formach życia społecznego.

Kształcenie obejmuje:
• kształcenie ogólne umożliwiające utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy i nabywanie nowych umiejętności,
• przysposobienie do pracy rozumiane jako: kształtowanie właściwych postaw wobec pracy, przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy i poznawanie typowych sytuacji związanych z pracą, uczenie wykonywania różnych prac, w tym porządkowych i pomocniczych oraz opanowanie podstawowych umiejętności i czynności pracy, a także przygotowanie do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na określonym stanowisku na wolnym lub chronionym rynku pracy.
Edukacja uczniów opiera się na indywidualnych programach edukacyjnych, opracowanych przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami oraz przy współpracy nauczycieli z rodzicami uczniów. Przygotowane programy dostosowuje się do potrzeb i możliwości uczniów.
W procesie kształcenia uczniów wyodrębnia się:

Zajęcia edukacyjne:
• funkcjonowanie osobiste i społeczne,
• wychowanie fizyczne,
• przysposobienie do pracy,
• religia/etyka.

Zajęcia dodatkowe:
• zajęcia rewalidacyjne,
• zajęcia sportowe,
• zajęcia kształtujące kreatywność, w szczególności muzyka, plastyka, zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia kształtujące umiejętność spędzania wolnego czasu.