Ogłoszenie o zamówieniu - remont budynku

Ogłoszenia » Ogłoszenie o zamówieniu - remont budynku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

 

Istniejący budynek użytkowany jest  na potrzeby prowadzenia zajęć z dziećmi  i młodzieżą dotkniętymi różnego stopnia upośledzeniem  i niepełnosprawnością - zarówno umysłową jak i ruchową.  Ze względu na zakres i charakter prowadzonych zajęć edukacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych istnieje potrzeba zmodernizowania części pomieszczeń w budynku  i dostosowania ich do potrzeb podopiecznych OREW, oraz pracującego w ośrodku personelu.

 

Nazwa zadania

Remont i modernizacja części pomieszczeń w budynku OREW i SPdP  w Ochotnicy Dolnej, Brysiówka 26

Zamawiający

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Szczawnicy

Adres

34-450 Krościenko n/D. Trzech Koron 1

tel/fax 0-18 262 30 82 ,  0-18 262 15 18

Adres e-mail

orew_kro@wp.pl

Adres strony www/ zakres dokumentacji do pobrania/

www.psouu-szczawnica.pl

spis załączników do OPZ

1.     przedmiar robót

2.     wzór oferty

3.     wzór umowy

4.     dokumentacja projektowa (rysunki techniczne) 3 szt

5.     wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

6.     wzór oświadczenia Wykonawcy o  posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego                   i kadrowego

7.     wzór oświadczenia o przyjęciu odpowiedzialności za prace wykonane przez podwykonawcę

 

Opis Przedmiotu zamówienia

Planowany zakres działań modernizacyjnych obejmuje:

1.     W poziomie piwnic budynku - w miejscu istniejącej ubikacji dla personelu oraz pomieszczenia porządkowego

a)       wyodrębnienie ogólnodostępnego pomieszczenia ubikacji przystosowanego do korzystania przez osoby niepełnosprawne ruchowo,

b)      wyodrębnienie pomieszczenia łączącego funkcję pomieszczenia porządkowego i ubikacji dla personelu.

2.     W poziomie parteru budynku

a)     wyodrębnienie w istniejącym pomieszczeniu WC dodatkowej kabiny ustępowej,

b)    zmiana lokalizacji umywalki w przedsionku pomieszczenia.

3. W poziomie poddasza budynku

a) likwidacja istniejącego pomieszczenia porządkowego  i wydzielenie w tym miejscu zaciemnionego pomieszczenia do terapii światłem i odpoczynku,

b) montaż umywalki w istniejącej sali rehabilitacyjnej.

Planowane działania wiążą się z koniecznością wykonania robót budowlanych, tj. demontażem wyposażenia pomieszczeń, stolarki drzwiowej, rozbiórką ścianek działowych, okładzin ścian i podłóg oraz fragmentów instalacji wewnętrznych, a także wykonaniem nowych ścianek działowych, instalacji sanitarnych i elektrycznych, okładzin ścian i podłóg, robót malarskich oraz montażem nowej stolarki drzwiowej.

Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót stanowiących załączniki do powyższego opisu przedmiotu zamówienia

 

Gwarancja

Wymagane jest udzielenie 36 miesięcznej pisemnej gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia oraz 36 miesięcznej rękojmi licząc od dnia przyjęcia przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego

Wizja lokalna

Możliwość obejrzenia pomieszczeń planowanych do remontu po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym, w godzinach pracy placówki pon-pt 8-15

Osoby do kontaktu i nr telefonu podane poniżej

Warunki udziału w postępowaniu

 Warunkiem 1 udziału w postępowaniu jest posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i/lub przedstawienie zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

Warunkiem 2  udziału w zamówieniu jest zobowiązanie się do wykonanie prac budowlanych wymagających kucia, odłączenia wody i innych uciążliwych prac ( generujących hałas i pylenie, oraz wykluczających korzystanie z ogrzewania i wc)  w dniach             10 listopada (po godz. 14:30) – 19 listopada 2016.    

Oba warunki muszą być łącznie spełnione.

Ocena spełnienia w/w warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia /nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach przedłożonych przez Oferentów wraz z ofertą. 

Termin wykonania zamówienia

Prace „uciążliwe” (opisane powyżej) w dniach 10-19 listopada 2016.

Pozostałe prace wykończeniowe do wykonania do 10 grudnia 2016, w trakcie funkcjonowania placówki, i/lub po godzinach zajęć placówki (po 14:30).

Wymagane oświadczenia i dokumenty

1.     Xero wpisu do rejestru Firm potwierdzające  posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie prac budowlanych objętych zamówieniem. (oryginał do wglądu)

2.     Xero polisy OC Firmy (oryginał do wglądu)

3.     Oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności za prace wykonane przez podwykonawcę ( jeśli planowane jest jego zatrudnienie )

4.     oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (druk w zał. nr 5)

5.     oświadczenie  Wykonawcy o  posiadaniu niezbędnej wiedzy                              i doświadczenia oraz potencjału technicznego i kadrowego ( druk w zał nr 6

6.     oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności za prace wykonane przez podwykonawcę (druk w zał. nr 7 )

Sposób przekazywania dokumentów i porozumiewania się

Porozumiewanie się:  poprzez  e-mail: orew_kro@wp.pl

Przekazywanie oświadczeń i dokumentów – Ochotnica Dolna, Brysiówka 26  w godz. 8-14:00

Dopuszcza się przesłanie zapytań odnośnie zakresu prac, najpóźniej do  dnia 03 listopada 2016 do godziny 14.00  na adres e- mail  , lub złożenie ich pisemnie w budynku Brysiówka 26

Osoby uprawnione do udzielania wyjaśnień

Joanna Sokołowska         pon – pt  8:30-14:00

                                                  18 262 30 82    609/ 255 391           

Zbigniew  Chlebek            pon-pt   9-16  691 392 552

Danuta Owsianka          18 262 46 24 pon-pt  godz 8-14

                                             515 282 858

 

Wadium

Nie wymagane

Termin związania ofertą

30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Sposób przygotowania ofert

1.     Pisemnie, w jednym egzemplarzu, w języku polskim, z uwzględnieniem wszystkich punktów sprecyzowanych w pozycji „Opis przedmiotu zamówienia”;

2.     Podanie ceny netto i brutto w PLN;

3.     Podpisanie oferty przez osobę (osoby) prawnie upoważnione do reprezentowania Oferenta;

4.     Oświadczenie o przyjęciu warunków umowy zgodnie z załączonym projektem umowy (podpis na wzorze umowy);

5.     W zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres: Ochotnica Dolna, Brysiówka 26  z dopiskiem  „Zamówienie Brysiówka. Nie otwierać przed godz. 10:10  w dniu 07 listopada 2016.”

 

Miejsce składania ofert

Budynek remontowanej placówki:

Ochotnica Dolna, Brysiówka 26

Termin Składania ofert

07 listopada 2016 godz 10:00

Decyduje data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego

Termin otwarcia  

07 listopada 2016 godz. 10:10

Obliczanie ceny

Wszelkie cła, podatki, koszty ubezpieczenia, i inne opłaty, które Oferent ma obowiązek ponieść w związku z realizacją niniejszego zamówienia, winny być wliczone do ceny ofertowej.

Ceny podane w ofercie są ostateczne i nie podlegają negocjacjom.

 

Kryteria oceny

Cena   100  %

Podpisanie umowy

Do dnia   09 listopada 2016.

Inne wymagania/ informacje

Udostępnienie na żądanie Zamawiającego wszelkich świadectw i atestów dotyczących materiałów które mają być użyte i/lub zostały użyte podczas prac remontowych.

Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia poniżej 30.000 EURO Oferentom nie przysługuje prawo do składania protestów i odwołań.

 

 Materiały do pobrania: