Regulamin

WTZ » Regulamin

REGULAMIN

Warsztatu Terapii Zajęciowej

 

§1

 1. Warsztat Terapii zajęciowej ( WTZ) zwany dalej Warsztatem, działa na podstawie:
 • Ustawy z dnia 27.VIII.1997. o rehabilitacji społecznej, oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr. 123, poz. 776 z późn. zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25. III.2004 r. w sprawie Warsztatów Terapii Zajęciowej ( Dz. U. Nr. 63, poz.587).
 • Regulaminu wydanego na podstawie w/w Rozporządzenia, zatwierdzonego przez Zarząd Koła w Szczawnicy PSOUU.

§ 2

Uczestnicy Warsztatu

Uczestnikami zajęć w Warsztacie są osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, ze wskazaniem do udziału w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

§ 3

Organizacja pracy i zajęć

 

 1. Warsztat działa przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 15 z możliwością prowadzenia dodatkowych zajęć kulinarnych, sportowych i turystycznych w godzinach popołudniowych, oraz w dni wolne od zajęć.
 2. Za organizację zajęć od[powiada Kierownik WTZ, powołany zgodnie ze Statutem PSOUU.
 3. W Warsztacie działa Rada Programowa (RP)
 4. Zajęcia prowadzone są w 4 -5 osobowych grupach warsztatowych Funkcjonują pracownie: stolarska, ceramiczna, haftu i szycia, gospodarstwa domowego, pracownia rękodzieła artystycznego
 5. Każdy uczestnik zajęć ma opracowany indywidualny program rehabilitacji i terapii, dostosowany do jego możliwości psychofizycznych. Program przygotowuje Rada Programowa (RP) Warsztatu.
 6. Warsztat zapewnia 2 półgodzinne przerwy na posiłki.
 7. Warsztat zapewnia opiekę [pielęgniarską i rehabilitację zdrowotną zgodnie ze wskazaniami lekarza.
 8. W Warsztacie realizowane są indywidualne i grupowe aktywności uczestników WTZ, inne od zajęć w pracowni.

§ 4

Dowóz uczestników

Osobom, które samodzielnie  nie mogą dotrzeć do WTZ, zapewnia się transport autami Stowarzyszenia.

§ 5

Dokumentacja

W Warsztacie prowadzona jest następująca dokumentacja:

 1. Rejestr uczestników
 2. Teczki indywidualne zawierające:
  • Wywiad
  • Indywidualny program rehabilitacji i terapii
  • Wyniki badań
  • Obserwacje
 3. Dzienniki dot. frekwencji i zapisu przebiegu zajęć w grupach terapeutycznych
 4. Dzienniki pracy specjalistów
 5. Roczne sprawozdania kierownika WTZ
 6. Inna dokumentacja ( kadrowa, księgowa, BHP itp.)

§ 6

Prawa i obowiązki uczestników

 

 1. Uczestnik zajęć ma prawo do:
  • Bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, oraz godnego i partnerskiego traktowania.
  • Uczestniczenia w wybranych zajęciach proponowanych przez WTZ
  • Wpływu na program zajęć i zakres indywidualnej terapii
  • Pomocy ze strony instruktorów i terapeutów
  • Zaopatrzenia w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny i pomoce techniczne ułatwiające wykonanie czynności w Warsztacie.
  • Przystosowania stanowiska pracy do jego możliwości psychofizycznych
  • Zgłaszania wniosków do Kierownika WTZ lub Przewodniczącego Koła
 2. Uczestnik Zajęć ma obowiązek:
  • Systematycznie uczęszczać na zajęcia
  • Przestrzegać ustalonego porządku i reguł życia społecznego
  • Aktywnie realizować program rehabilitacji i terapii
  • Dbać o mienie placówki
  • Stosować się do poleceń personelu, Szczególnie w odniesieniu do zasad bezpieczeństwa.
 3. Uczestnik, który w sposób rażący i powtarzający się narusza ustalony porządek i dyscyplinę obowiązującą w WTZ, może być skreślony z listy uczestników. Decyzję, umotywowaną na piśmie podejmuje Rada Programowa Warsztatu. Od decyzji przysługuje odwołanie do Zarządu Koła.

§ 7

Trening ekonomiczny

 

 1. W ramach treningu ekonomicznego uczestnicy otrzymują kieszonkow
 2. Wysokość kieszonkowego ustala Rada Programowa a zatwierdza Zarząd Koła. Szczegółowy „ Regulamin wypłaty kieszonkowego” opracowuje Rada Programowa Warsztatu, a zatwierdza Przewodnicząca ZK.
 3. Przyznanie i otrzymanie kieszonkowego udokumentowane jest podpisem osoby niepełnosprawnej lub jej prawnego opiekuna.

§ 8

Praw i obowiązki personelu:

 

 1. Pracownik Warsztatu ma prawo do:
  • Pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach, oraz w życzliwej atmosferze
  • Terminowej wypłaty wynagrodzeń
  • Zaspokojenia – w miarę posiadanych przez Pracodawcę środków – potrzeb socjalnych
  • Brania udziału w kursach i szkoleniach organizowanych przez Pracodawcę
  • Obiektywnej i rzetelnej oceny swojej pracy
  • Otrzymania w terminie świadectwa pracy

2. Personel Warsztatu ma obowiązek:

 • Przestrzegać zasad współżycia społecznego w odniesieniu do innych pracowników, a w szczególności odnosić się z szacunkiem do podopiecznych
 • Aktywnie realizować programy terapii
 • Brać udział w pracach Rady Programowej
 • Prowadzić dokumentację zgodnie z § 2 Regulaminu.
 • Podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.
 • Współpracować z opiekunami podopiecznych
 • Przestrzegać tajemnicy dotyczącej aspektów życiowych uczestników zajęć i ich rodzin
 • Przestrzegać zasad BHP
 • Przestrzegać Statutu PSOUU oraz Regulaminu pracy i wynagrodzenia pracowników PSOUU

§ 9

Opiekunowie, ich prawa i obowiązki

 

 1. Rodzice i opiekunowie uczestników Warsztatu maja prawo do pełnej informacji o ich stanie psychofizycznym, oraz o programie terapii
 2. Rodzice i opiekunowie maja obowiązek aktywnie  współdziałać z personelem WTZ poprzez
  • Systematyczne posyłanie uczestnika na zajęcia
  • Dostarczanie specjalistycznych leków, pieluchomajtek,  ubrań do przebrania
  • Wnoszenia w terminie składek członkowskich ustalonych przez Zarząd Koła
  • Włączanie się do programu terapii opracowanej przez Radę programowa, szczególnie w odniesieniu do realizowanego programu samodzielności i wskazań dotyczących aktywności domowej.
  • Wykonywanie badań zaleconych przez lekarza WTZ, dostarczanie wyników badań specjalistycznych i innej dokumentacji medycznej.

§ 10

Obowiązki Kierownika Warsztatu

Do obowiązków Kierownika Warsztatu należy:

 1. Przydział sal do terapii
 2. Przygotowanie ramowego rozkładu zajęć Warsztatu i poszczególnych pracowni
 3. Ułożenie grafiku dowozów uczestników
 4. Zaopatrywanie Warsztatu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, oraz w bieżące materiały do terapii
 5. Prowadzenie bieżącej korespondencji Warsztatu
 6. Nadzorowanie pracy wszystkich osób zatrudnionych w Warsztacie
 7. Kontrolowanie prowadzenia przez pracowników dokumentacji wymienionej w §5 Regulaminu.
 8. planowanie miesięcznych i rocznych wydatków
 9. Przedkładanie w księgowości rachunków i bieżąca kontrola wydatków Warsztatu
 10. Opracowanie sprawozdań z działalności Warsztatu dla PCPR
 11. Wnioskowanie do Zarządu Koła o zatrudnienie kadry, wysokość płac, premii
 12. Ustalenie – w porozumieniu z Zarządem Koła terminu i długości przerwy urlopowej i powiadamianie o niej uczestników, ich opiekunów oraz personelu co najmniej na miesiąc wcześniej.

 

§ 11

Ustalenia końcowe

W zakresie realizacji programu rehabilitacji Warsztat współpracuje z placówkami służby zdrowia, edukacji, opieki społecznej, kultury, oraz z odpowiednimi urzędami i władzami lokalnymi.