Regulamin

ŚDS » Regulamin

REGULAMIN

Środowiskowego Domu Samopomocy

 

 

Rozdział I
Postanowienie ogólne


§1

Regulamin organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy Perła w Szczawnicy, zwanego dalej ŚDS, określa jego strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres wykonywanych zadań.

§ 2

 1. ŚDS jest placówką Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, powołaną i prowadzoną przez Zarząd Koła w Szczawnicy, a zatwierdzoną przez Zarząd Główny PSOUU.
 2. ŚDS prowadzony jest na podstawie:
  • Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994.
  • Ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004 wraz z późniejszymi zmianami.
  • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 w sprawie ŚDS.
  • Statutu PSOUU.
  • Statutu ŚDS zatwierdzonego przez Zarząd Koła jako niepubliczna placówka specjalistyczna.
 3. Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica zleca realizację zadania z zakresu pomocy społecznej zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 115,poz.728).
 4. Organem sprawującym kontrolę merytoryczną oraz finansową w ŚDS jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnicy.
 5. ŚDS finansowany jest w ramach:
  • Dotacji celowej Małopolskiego Wydziału.
  • Dotacji Gmin.
  • Środków własnych Koła PSOUU w Szczawnicy.
  • Z innych źródeł (PFRON, programy unijne i inne środki pozabudżetowe).


§3

 1. Siedziba ŚDS mieści się w Szczawnicy przy ulicy Park Dolny 6.
 2. ŚDS jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej przeznaczoną dla osób z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia i ze sprzężonymi niepełnosprawnościami z terenu gmin powiatu nowotarskiego.
 3. ŚDS docelowo przeznaczony jest dla 30 osób.
 4. ŚDS przyjmuje uczestników na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnicy.
 5. ŚDS czynny jest od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie od 7:30 do 15:30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (soboty, niedziele i święta).


§4

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o :

 1. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy Perła w Szczawnicy.
 2. ŚDS – należy przez to rozumieć Środowiskowy Dom Samopomocy Perła w Szczawnicy, typ B.
 3. Kierowniku – należy przez to rozumieć Kierownika Środowiskowego DomuSamopomocy Perła w Szczawnicy.
 4. Zespół wspierająco-aktywizujący – należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Środowiskowego Domu Samopomocy Perła w Szczawnicy wykonywującą zadania specjalistyczne z zakresu pomocy społecznej.
 5. Stanowisku pracy – należy przez to rozumieć samodzielne lub wieloosobowe stanowisko pracy.

 

Rozdział II
Zadania ŚDS


§5

Zadaniem ŚDS jest świadczenie usług:

 1. Prozdrowotnych (psychoterapia grupowa, rehabilitacja ruchowa).
 2. Aktywizujących (terapia zajęciowa i aktywizująca, treningi umiejętności samoobsługowych, treningi umiejętności społecznych).
 3. Bytowych (posiłek przygotowywany w ramach treningu kulinarnego, dowóz uczestników).
 4. Wspomagających (indywidualne wsparcie psychologiczne, kontakt ze środowiskiem).


§6

 1. ŚDS Perła w Szczawnicy zapewnia usługi, których zakres i rodzaj wynika z indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego.
 2. Indywidualny plan postępowania wspierająco – aktywizującego opracowywany jest przez zespół wspierająco-aktywizujący indywidualnie dla każdego uczestnika na początku każdego roku kalendarzowego.
 3. Zespół wspierająco-aktywizujący prowadzi dokumentację w postaci dzienników, w których odnotowuje prowadzone zajęcia.
 4. Działania zespołu wspierająco – aktywizującego ukierunkowane są na:
  • Trening funkcjonowania w codziennym życiu.
  • Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów.
  • Trening umiejętności spędzania czasu wolnego.
  • Poradnictwo psychologiczne.
  • Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.
  • Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych.
  • Niezbędną opiekę.
  • Terapię ruchową.
  • Inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia.
 5. Usługi w ŚDS świadczone są w formie zajęć zespołowych lub indywidualnych.

 

 

Rozdział III
Zasady Funkcjonowania ŚDS


§7

 1. W skład ŚDS wchodzą następujące komórki organizacyjne oraz stanowiska pracy:
  • Zespół wspierająco-aktywizujący.
  • Zespół gospodarczy.
 2. W skład zespołu wspierająco – aktywizującego wchodzą w zależności od potrzeb:
  • Kierownik
  • Psycholog
  • Rehabilitant
  • Pedagog
  • Terapeuta zajęciowy/instruktor terapii zajęciowej
  • Opiekun
  • Pielęgniarka
  • Pracownik socjalny
 3. W skład zespołu gospodarczego wchodzą:
  • Pracownik gospodarczy – konserwator
  • Sprzątaczka
  • Kierowca
 4. Strukturę organizacyjną ŚDS przedstawia schemat organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.


§8

Funkcjonowanie ŚDS opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności służbowych i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.


§9

 1. ŚDS kieruje Kierownik, który ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności i reprezentuje wraz z Przewodniczącą Zarządu Koła ŚDS na zewnątrz.
 2. Kierownika zatrudnia Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Szczawnicy.
 3. Kierownik sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:
  • Zespołu wspierająco- aktywizującego.
  • Zespołu gospodarczego.
 4. W razie nieobecności Kierownika zastępuje wskazany przez niego jeden spośród podległych pracowników.


§10

 1. Kierownik jest bezpośrednim zwierzchnikiem służbowym w stosunku do wszystkich pracowników ŚDS.
 2. Prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa Regulamin Pracy i Wynagrodzenia Pracowników Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym przyjęty Uchwałą nr Nr 10/2009 z dnia 15.12.2009.


§11

 1. Do zadań Kierownika należy w szczególności:
  • Organizowanie bieżącej działalności ŚDS.
  • Przyjmowanie i załatwianie skarg oraz wniosków uczestników ŚDS.
  • Współpraca z innymi jednostkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi i środowiskiem lokalnym.
  • Ustalenie organizacji pracy ŚDS.
  • Prowadzenie polityki zatrudnienia ŚDS.
  • Opracowywanie regulaminów i instrukcji i przedkładanie ich do zatwierdzenia Zarządowi Koła.
 2. Kierownik określa zasady, kryteria, tryb wykonywania kontroli wewnętrznej oraz sposób przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków.


§12

Do zadań zespołu wspierająco – aktywizującego należy w szczególności:

 1. Organizacja usług wspomagających i opiekuńczych.
 2. Pomoc w podstawowych czynnościach życiowych.
 3. Dostosowanie form rehabilitacji i rodzaju wykonywanych zajęć do indywidualnych możliwości psychofizycznych uczestników oraz niezbędna pomoc w załatwieniu spraw osobistych.
 4. Proponowanie odpowiedniej organizacji wolnego czasu uczestnikom, m.in. poprzez organizowanie spotkań i imprez o charakterze kulturalno – integracyjnym mających na celu prezentację osiągnięć uczestników ŚDS na forum lokalnym.
 5. Współpraca z rodzicami, opiekunami i ze środowiskiem.
 6. Ocena sytuacji socjalno - bytowej osób przebywających w ŚDS oraz oczekujących na przyjęcie.


§13

Do zadań księgowego należy w szczególności:

 1. Prowadzenie rachunkowości w ŚDS.
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.


§14

Pracownicy ŚDS:

 1. Wykonują zadania i obowiązki wynikające z ich indywidualnych zakresów czynności.
 2. Odpowiadają za terminowe wykonywanie poleceń kierownika ŚDS.
 3. Realizują polecenie kierownika ŚDS.
 4. Przestrzegają ustalonych zasad organizacji pracy, porządku i dyscypliny pracy, a także zasad BHP i przepisów p. pożarowych.


§15

Szczegółowe zadania na poszczególnych stanowiskach określają zakresy czynności ustalone przez Kierownika ŚDS (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).


§16

 1. Kierownik podpisuje pisma:
  • Kierowane do jednostek nadrzędnych, organów administracji publicznej i inne w bieżących sprawach ŚDS.
  • Zawierające odpowiedzi na korespondencję imiennie do niego adresowaną.
  • Decyzje i inne dokumenty związane z organizacją ŚDS.
 2. W razie nieobecności Kierownika, opracowanie i wysyłanie korespondencji jest zlecane wyznaczonej przez niego osobie.
 3. Pisma wychodzące z ŚDS oznaczone są symbolem „ŚDS”.


§17

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.