Wczesne wspomaganie

OREW Ochotnica Dolna » Wczesne wspomaganie

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

W Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Krościenku nad Dunajcem zadaniami z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju na dzień 30.10.2012r. objętych jest 18 dzieci. W tym w OREW w Ochotnicy Dolnej na zajęcia z Wczesnego Wspomagania uczęszcza 6 dzieci. Baza lokalowa i materialna spełnia wszystkie przewidziane w rozporządzeniu, niezbędne wymogi do organizacji wymienionych wyżej zajęć. Kadra zatrudniona w ośrodku składa się z pedagogów specjalnych, logopedów, psychologa, rehabilitantów. Posiadamy kilkuletnie doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r., Dz. U. z dnia 12 lutego 2009 r., dzieci, u których wykryto różne dysfunkcje zdrowotne zaburzające ich prawidłowy rozwój psychofizyczny, mogą zostać objęte bezpłatną, wielospecjalistyczną opieką zespołu wczesnego wspomagania rozwoju w formie zajęć z pedagogiem, psychologiem, logopedą, fizjoterapeutą i innym specjalistą. Wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka nazywane są rozmaite (uzależnione od indywidualnych potrzeb danego dziecka) formy oddziaływań, np. poradnictwo i terapia psychologiczna, logopedyczna czy pedagogiczna. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizowane jest od chwili wykrycia niepełnosprawności, do czasu podjęcia nauki w szkole. Wczesne wspomaganie może być przeprowadzane między innymi w placówkach o takim profilu jak nasza oraz w domu dziecka. Wymiar zajęć: 4- 8 godzin miesięcznie. Niezwykle ważne jest, aby dziecko z obciążeniami rozwojowymi i jego rodzina otrzymali specjalistyczną pomoc jak najwcześniej. Pierwsze lata życia są okresem krytycznym w rozwoju psychofizycznym młodego organizmu. Dynamika procesów nerwowych oraz plastyczność układu nerwowego jest wtedy największa i można wówczas osiągnąć najlepsze rezultaty terapeutyczne.

WCZESNE WSPOMAGANIE UMOŻLIWIA

DZIECKU:

 

  • stymulację rozwoju psychoruchowego

  • poprawę koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej

  • kształcenie prawidłowego rozwoju mowy

  • wspomaganie rozwoju poprzez zabawę

  • terapię psychoedukacyjnąRODZICOM:

 

  • wsparcie psychologiczne

  • uzyskanie specjalistycznej wiedzy

  • dostrzeganie mocnych stron swojego dziecka i stwarzanie dziecku, jak najlepszych warunków rozwoju