Zadania OREW

OREW » Zadania OREW

Podstawą przyjęcia dziecka do OREW jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Dokumenty te wydawane są przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne. DO OREW uczęszczają dzieci:

  • z głębokim stopniem upoośledzenia umysłowego na zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze ( od 3 do 25 r.ż. )
  • dzieci z umiarkowanym lub znacznym stopniem upośledzenia umysłowego i niepełnosprawnościami sprzężonymi. O niepełnosprawnościach sprzężonych mówimy, gdy dziecko obok upośledzenia umysłowego ( w stopniu umiarkowanym lub znacznym) posiada dodatkowo jedną z poniższych dysfunkcji : ruchową, wadę wzroku, wadę słuchu, autyzm.

Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15. Dla każdego dziecka opracowywany jest Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny (IPET) w którym zawarty jest szczegółowy plan pracy z dzieckiem na dany rok szkolny.

Placówka prowadzi także zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dla małych dzieci od chwili stwierdzenia u nich jakichś problemów rozwojowych do czasu rozpoczęcia nauki w szkole. Podstawą przyjęcia jest opinia o potrzebie zajęć w/w wydana przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Wymiar zajęć to 8 godzin w miesiącu.

OREW finansowany jest z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej ( edukacja i wczesne wspomaganie) , Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( rehabilitacja), dotacji Gmin ( dowozy), dotacji Marszałka i Wojewody ( imprezy kulturalne i sportowe ), składek członkowskich, wpłat 1% i innych darowizn.