Zadania ŚDS

ŚDS » Zadania ŚDS

Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy „Perła” w Szczawnicyskłada się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie, dołączając:

 

 • Zaświadczenie lekarskie (wydane przez lekarza psychiatrę lub neurologa; druk dostępny w ŚDS)
 • Zaświadczenie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach w ŚDS (druk dostępny w ŚDS)
 • Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

 

Zajęcia w ŚDS prowadzone są od godziny 7:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku.

Usługi ŚDS obejmują w szczególności:

 

 • trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
 • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w urzędach, w instytucjach kultury;
 • trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;
 • poradnictwo psychologiczne;
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
 • niezbędną opiekę;
 • terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;

 

W ŚDS zatrudnieni są terapeuci zajęciowi, opiekunowie, pomocnicy terapeuty, psycholog, fizjoterapeuta, pielęgniarka.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Perła” dysponuje 6 salami: ogólnorozwojową, rękodzieła artystycznego, gospodarstwa domowego, plastyczną, rehabilitacyjną i psychologiczną.

Sala rehabilitacyjna jest bardzo dobrze wyposażona, szczególnie dla osób niepełnosprawnych ruchowo, w której znajdują się: UGUL, łóżko do masażu CERAGEM, elektryczny rotor do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych, orbitrek, bieżnia, rower stacjonarny, stepper, piłki do ćwiczeń, stół do pionizacji, stół do ćwiczeń manualnych ręki, wirówkę do masażu wodnego kończyn dolnych.

W ramach zajęć dodatkowych ŚDS oferuje raz w tygodniu wyjście na basen.

Obiekt, w którym są świadczone usługi ŚDS:

 

 • usytuowany jest w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo i spokój uczestników zajęć,
 • jest pozbawiony barier architektonicznych,
 • wyposażony jest w udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym,
 • sale wyposażone są w sprzęty odpowiednie do realizacji zadań wspierająco – aktywizujących.